การสุ่มตรวจ ATK นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 7  มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นำโดยนางสาวลัดดา  พงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้ให้เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียนและครู นางนุชทิรา  สุรสูรย์ และนางเรืองอุไร  เสือดี ทำการสุ่มตรวจ ATK  นักเรียนโดยเป้าหมายการตรวจร้อยละ 5 ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา (สรุปผลเป็นลบ)

ติดต่อเรา