English Camp

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน  (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
1
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
เข้าร่วมกิจกรรม
English Camp
ในวันที่
26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
จัดกิจกรรมฐาน 7 ฐาน สนุกสนานพร้อมทั้งได้ความรู้
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนผู้เข้าร่วมอบรม

ENGLISH1 IMG_2467_副本 ENGLISH2 ENGLISH3 ENGLISH4 ENGLISH5 ENGLISH6 ENGLISH7 ENGLISH8 ENGLISH10 ENGLISH11 ENGLISH12 ENGLISH13 ENGLISH14 ENGLISH15 ENGLISH16 ENGLISH18 ENGLISH19 ENGLISH20 ENGLISH21 ENGLISH22 ENGLISH23 ENGLISH26 ENGLISH27 ENGLISH28 ENGLISH29 ENGLISH30 ENGLISH31 ENGLISH32 ENGLISH33 ENGLISH34 ENGLISH35

ติดต่อ สพป.สก.1