ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ SWOT เพื่อตรวจสอบความวสอดคล้องของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ในรูปแบบ SAKAEO MODEL

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และครูโรงเรียนในสังกัด ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ SWOT เพื่อตรวจสอบความวสอดคล้องของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ในรูปแบบ SAKAEO MODEL ณ ห้องประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1