ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์และช่องทางการเข้าถึงสื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร

ด้วย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากรและช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งกรมศิลปากรได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าใช้บริการและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน เป็นการเฉพาะ ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกด้านล่าง

ติดต่อ สพป.สก.1