ด่วนที่สุด!! สำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ประสงค์เข้าเรียนต่อ/คาดว่าไม่เรียนต่อ… ปีการศึกษา 2565

ที่ ศธ 04153 / ว455  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง สำรวจความต้องการศึกษาต่อ หรือปัญหาอุปสรรคในการศึกษาต่อ ของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ขอให้โรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนที่จะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่มีแนวโน้มจะไม่ศึกษาต่อ เนื่องจากมีอุปสรรคในการศึกษาต่อ เพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือให้ได้เข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป…  และแนบเอกสารการส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 หรือทาง e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หนังสือนำส่ง >> หนังสือนำส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย ว455
ลิงค์แบบสำรวจคลิก>> สำรวจนักเรียน เรียนต่อ/ไม่เรียนต่อ ป.6 และ ม.3
หรือสแกน QR-Code

ติดต่อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 085 – 2829995 / 037 – 247452

ติดต่อเรา