ประชาสัมพันธ์หนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2565

ด้วยองค์การค้าของ สกสค เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา พร้อมทั้งจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย องค์การค้าของ สกสค. ขอนำเสนอหนังสือภาษาอังกฤษชุด Happy Campers ระดับประถมศึกษา ต้นฉบับ Macmillan Education ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมระดับการสอนตามกรอบ CEFR จาก A1+ ถึง B2 มุ่งเน้นการฝึกทักษะ ทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และยังมีสื่อออนไลน์ให้ครูผู้สอนเลือกใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งหนังสือดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ องค์การค้าของ สกสค. มีความพร้อมในการผลิตและจำหน่ายหนังสือแบบเรียน โดยโรงเรียนในสังกัดสามารถสั่งซื้อได้ที่ ส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา รวมถึงร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าองค์การค้าของ สกสค. และร้านจำหน่ายหนังสือทั่วประเทศ

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกด่านล่าง

ติดต่อ สพป.สก.1