บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นางสาวนิศากร  ศรีสอาด   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง  ได้มอบหมายให้ นางสาวสิริมา  บุญวงษ์  ครูโรงเรียนบ้านแก้ง

เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่  3  รอบที่ 2

ติดต่อ สพป.สก.1