การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขแผนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดำเนินการต่อจากการประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1