การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  เป็นประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข  โดยมี นายจรูญ กำจัดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นายสถิตย์ เกตุเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ กรรมการ และนางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ณ โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข

ติดต่อเรา