การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าระพา  โดยมี นายจรูญ กำจัดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นายสถิตย์ เกตุเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ กรรมการ และนางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ณ โรงเรียนบ้านท่าระพา

ติดต่อ สพป.สก.1