“ค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน ปีการศึกษา 2564”

“โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน ปีการศึกษา 2564”

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลหนองบอน

ระหว่างวันที่  22-25  กุมภาพันธ์  2565

ณ  วัดคลองบุหรี่ใต้ ตำบลหนองบอน  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1