ประชุมคณะทำงานกองเลขานุการ กรมการชายแดน ส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกองเลขานุการ กรมการชายแดน ส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 1 (ฝ่ายไทย) โดยมี เสธ.ทภ.1/ประธานคณะทำงาน กองเลขานุการฯ (ฝ่ายไทย) เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหาร มทบ.19 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1