ประชุมคณะครู

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะครู เพื่อศึกษาคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดทำรายงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 3 มิติ ผ่านระบบ On line

ติดต่อ สพป.สก.1