ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งข้อมูลผลการประเมิน

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งข้อมูลผลการประเมิน ส่งข้อมูลผลการประเมินระดับสถานศึกษา ตามแบบรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนภายในวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 ทาง E – mail  [email protected]

บ้านกิโลสาม บ้านแก่งสีเสียด บ้านคลองบุหรี่ บ้านคลองศรีเมือง บ้านคลองหมากนัด บ้านท่าแยก บ้านทุ่งพระ บ้านน้ำซับเจริญ บ้านหนองนกกระเรียน บ้านหนองผูกเต่า บ้านใหม่ถาวร วัดใหม่โพธิ์ทอง

บ้านเขาน้อยสามัคคี บ้านคลองเจริญ บ้านคลองธรรมชาติ บ้านธารนพเก้า บ้านพระเพลิง

ทับทิมสยาม05 บ้านซับถาวร บ้านซับน้อย บ้านพรหมนิมิต บ้านวังปืน บ้านวังยาง บ้านวังวน บ้านห้วยไคร้ สามัคคีสกุลอรุณวิทยา อนุบาลคลองหาด

บ้านซับเจริญ บ้านพรสวรรค์(วัง) บ้านหนองแก บ้านหนองสมบูรณ์ บ้านคลองอุดม บ้านวังดารา บ้านวังทอง บ้านโคกน้อย บ้านคลองเจริญสุข

 

ติดต่อ สพป.สก.1