การจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจาก สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อค่าจ้างครู้ผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษของโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ติดต่อ สพป.สก.1