ผลการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 )