วันแห่งเกียรติยศ..วันแห่งความภาคภูมิใจ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ร่วมกันประกาศเกียรติยศและความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวในปีการศึกษา 2556 ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายในระดับภาค กลุ่มเครือข่าย และเขตพื้นที่ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกท่าน
DSC02096

DSC02098

DSC02101

DSC02102

DSC02104

DSC02107

DSC02108

DSC02125

DSC02130

DSC02132

ติดต่อ สพป.สก.1