ขอเชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขอเชิญชวนบุคลากรและโรงเรียนในสังกัด  เข้าศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และปลุกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริให้แก่นักเรียนเยาวชน และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาทิ นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ระบบบำบักน้ำเสีย แหล้งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ซึ่งเป็นป่าชายเลนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

หากมีความสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โทรศัพท์ 0 3250 8352, 0 3250 8406 – 9

รายละเอียดเพิ่มเติม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริ

 

ติดต่อ สพป.สก.1