ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.การศึกษาพิเศษ

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว232  ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
เรื่องขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. … ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด บุคลากร นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565