ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.การศึกษาภาคบังคับ

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว231  ลวท. 27 มกราคม 2565
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. … ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft forms)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด บุคลากร นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft forms) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

ติดต่อ สพป.สก.1