ตรวจคัดกรอง โควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565  นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี มอบหมายให้คณะครูดำเนินการตรวจคัดกรอง เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ผลการตรวจ ผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ ขอขอบคุณ นายสุพรรณ  ศรีบุบผา  ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตาสี  และเจ้าหน้าที่  ที่ออกมาปฏิบัติงานร่วมกับครู

 

ติดต่อ สพป.สก.1