การประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการฯและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา