มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุวงษ์ จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสระแก้ว และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้ว ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 170 คน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง มอบนโยบายสำคัญประเด็นการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ประเด็นการเก็บเด็กตกหล่น “พาน้องกลับมาเรียน” การพัฒนาการเรียนรู้ Active Learning มุ่งสมรรถนะ โคกหนองนาโมเดล อารยเกษตร การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศีลธรรม รวมทั้งการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการดำเนินการตามนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล” มีเป้าหมายเพื่อนำร่องพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการจัดหาสื่อเทคโนโลยี และส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการสร้างบ้านพักครูเพื่ออำนวยความสะดวก สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และจะได้ขยายผลรูปแบบจาก “สระแก้วโมเดล”ต่อไป “ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการนี้ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรี วรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วและคณะผู้เข้าประชุม ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบภารกิจให้หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสระแก้วและโรงเรียนคุณภาพให้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ มีหมุดหมายเพื่อ”สร้างโรงเรียนให้สามารถจัดการศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงโรงเรียนนานาชาติของชุมชน” เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าว

 

ติดต่อเรา