การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารงานบุคคลโรงเรียนคุณภาพ

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารงานบุคคลโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหว่างวันที่ 18-20  มกราคม 2565 ณ  ห้องพัชราวดี  1-3  ชั้น  11 อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช กรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อ สพป.สก.1