ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลางเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 กลุ่มจังหวัดที่ 12

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลางเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 กลุ่มจังหวัดที่ 12 ณ โรงเรียนวังไผ่

 

ติดต่อ สพป.สก.1