นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ  สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี

นิเทศติดตาม เยี่ยมชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา ห้องเรียนคุณภาพ ให้นักเรียน เก่ง ดี มี สุข

ท่าตาสี 4 HD ตามวิถีพอเพียง

ของ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ ,  ครูผู้สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์  ชั้น ป.3 

ครูผู้สอน รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4 , และครูผู้สอน รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 6 ,

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

การจัดการเรียนการสอนครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ เรียนรวม (ครูฉันทพิชญา บุญแก้ว)

การจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์  ชั้น ป.3  (ครูสุชาดา  ดวงจันทร์)

ครูผู้สอน รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4  (ครูรัตติกาล ทานอก)

ครูผู้สอน รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 6 ( ครูอุทัยรัตน์  เสาทองหลาง)

ติดต่อเรา