ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดเตรียมวัคซีนและวางแผนการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ที่มีอายุ 5 – 11 ปี จังหวัดสระแก้ว

ด่วนที่สุด ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว148 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 ตามมติที่ประชุมเตรียมรับบริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 มีมติให้สำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดเตรียมและวางแผนการฉีดวัคซีน ( Pfizer) ป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 5 ปีขึ้นไปถึงอายุไม่เกิน 12 ปี (11ปี 11 เดือน 29 วัน) ตามความสมัครใจของนักเรียนและความยินยอมของผู้ปกครอง  เพื่อขอรับการจัดสรรและวางแผนการฉีดวัคซีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอแจ้งแนวทางการฉีดวัคซีน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วและโรงพยาบาล/รพ.สต ในพื้นที่ จะกำหนดจุดการฉีดในโรงเรียนหรือ สถานบริการที่ใกล้กับโรงเรียน  ประสานเอกสารใบยินยอมและแบบคัดกรองไปยังโรงเรียนโดยตรง และจะเริ่มฉีดในเด็กโตก่อนไล่เรียงตามลำดับ

แจ้งโรงเรียนในสังกัด มอบหมายครูประจำชั้นและครูที่รับผิดชอบดำเนินการ สำรวจและกรอกข้อมูลนักเรียน พร้อมระบุ ความประสงค์การขอรับ -ไม่รับวัคซีน ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยให้ดาวน์โหลด excel ฟอร์มสำรวจจัดทำข้อมูล และอัพโหลดไฟล์ข้อมูล ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อโรงเรียน ของตนเองอัพโหลดเข้าที่โฟลเดอร์ของแต่ละอำเภอในไดร์ฟ ที่จัดทำไว้ให้ภายใน 23 มกราคม 2565

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรในสังกัดที่มีความประสงค์ขอฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 – 3 และเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 แบบสำรวจ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น

หนังสือราชการ  ว148 วัคซีน อายุ 5-11ปี

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็ก และวัยรุ่น (ฉบับที่ 4)      คำแนะนำ การฉีดวัคซีนในเด็ก

ไดร์ฟในการส่งรายชื่อของโรงเรียน  https://drive.google.com/drive/folders/1A5QN1-tFab7-2hiUDe6gW_P74y0LUg2X?usp=sharing

 

ขออภัยในความไม่สะดวก /สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  085 2829995 / 037 247452  ขอบคุณค่ะ

 

ติดต่อ สพป.สก.1