นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี เข้าเยี่ยมชั้นเรียน นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 6 ในวันที่ 17 มกราคม 2565

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1