ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน ร.ร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน ระหว่างผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1