การรณรงค์ “สร้างวิถีครู” ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครื่อข่ายองค์การงดเหล้า ในการรณรงค์ “สร้างวิถีครู” ด้วยงานเลี้ยงวันครู ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ตามประกา่ศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560

ขอให้โรงเรียนสังกัดดำเนินการรณรงค์ “สร้างวิถีครู” ด้วยงานเลี้ยงวันครู ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ

sk1edu.go.th/…/uploads/2022/01/111111.pdf

 

 

ติดต่อเรา