การประชุมฝึกอบรมเชิงพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและเขียนตอบตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ

ab4 001ab3 001

ติดต่อเรา