การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประจำปี 2565 สำหรับศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1