ประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง โรงเรียนที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง โรงเรียนที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1