ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ร.ร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขอความเห็นชอบในการร่วมการขับเคลื่อน

โครงการโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล” และร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ละลอกใหม่

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ.  2565

ติดต่อ สพป.สก.1