เชิญชวนสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1

ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ขอให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา มายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วต่อไป ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสมาชิกและขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์โครงการฯ http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html

ติดต่อเรา