การมอบนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมการมอบนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1