การคัดเลือกเด็กและเยาวชน “เด็กดีศรีสระแก้ว” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนของท่าน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ “เด็กดีศรีสระแก้ว” (ไฟล์ Excel) และแบบประเมินคุณลักษณะฯ ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ  ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ภายในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 (บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อฯ  ให้ส่งเป็นไฟล์ Excel มาทาง e-mail : [email protected])

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย >>>> หนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ด่วนที่ ที่ ศธ 04153/ว3377 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

1. หลักเกณฑ์เด็กดีศรีสระแก้ว 65

2. แบบเสนอข้อมูลและผลงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะ

4. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ (ไฟล์ Excel)

ติดต่อเรา