การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ด้วยในปีการศึกษา 2565 คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอบระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่

ติดต่อเรา