ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมี นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1