ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

เชิญชวนเยาวสตรีที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งแบบเสนอประวัติ และผลงานได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กลุ่มพัฒนาศักยภาพ ทั้งนี้สามารถดาว์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th

ดาว์นโหลดใบสมัคร ใบสมัครฯ
ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (นับวันที่ลงประทับตราไปษณีย์เป็นสำคัญ)

ติดต่อ สพป.สก.1