ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ให้แก่นักเรียนประถมศึกษา
ในวันที่  5 – 6 , 19 กรกฏาคม  2557

          7 1 2 3 4 5 6

ติดต่อ สพป.สก.1