ประชุมหารือการจัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน การประชุมหารือการจัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อำนวยการส่วนกิจการค่ายลูกเสือ นายจำรัส สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์  นางสาวนิตยา แก้วศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางอนุชิต แก้วก่า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1