ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

โรงเรียนบ้านท่าตาสี 

ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

โรงเรียนบ้านท่าตาสี  ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้าง

เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  ดังนี้

  1. นางสาวฉันทพิชญา บุญแก้ว   เลขประจำตัวสอบ 001

ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ตามประกาศนี้ให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านท่าตาสี

 

ติดต่อเรา