การกรอกข้อมูลเพื่อสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี/ป.โท จากคณะครุศาสตร์/บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ทำคุณงามความดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป จึงให้ศิษย์เก่าเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/igCzNLDRZWkAWtnX9

ติดต่อเรา