การประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นาวสาวละออ จรรยา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ติดต่อเรา