ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ท่าตาสี 4HD

1 ธันวาคม 2564  นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  คณะครู นักเรียน

จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและกิจกรรมสารสัมพันธ์ชุมชน ประจำปี 2564

เพื่อสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ให้เด็กนักเรียนได้เห็นประเพณีอันดีงานของคนไทย 

สมัยก่อน และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอาหารและเครื่องดืม   

ขอขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1