ศึกษาดูงานโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1พร้อมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนและโรงเรียนบ้านเขาตาง๊อก ร่วมต้อนรับ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อประชุมหารือและศึกษาดูงานโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน ตามโครงการ SEAMEO Border Schools Quality Inclusive Education Project (BSQIEP) ณ โรงเรียนบ้านเขาตาง๊อก โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด และโรงเรียนบ้านคลองหว้า อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชายแดน และการสนับสนุนโรงเรียนชายแดนในด้านสื่อการเรียนการสอนผ่านการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และให้การสนับสนุนอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมี ดร.เอเทล แอ็กเนส ปาสกัส วาเลนซุเอล่า ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

ติดต่อเรา