เปิดเรียน On Site วันแรก

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านวังจั่น ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว  จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On Site เป็นวันแรกของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  คณะครู บุคลากรและนักเรียนช่วยกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน โดยมีช่างโดมจาก อบต.โคกปี่ฆ้อง มาช่วยอำนวยความสะดวกในวันนี้ ทางโรงเรียนบ้านวังจั่นขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

ติดต่อ สพป.สก.1