ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกรรมการ ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดสระแก้ว โดยมีนางทิพย์วรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ นางละเอียด ทาวี กรรมการ นางสาววิไลลักษณ์ รักษาพล กรรมการ และนางสาวลออ แก้วศรี กรรมการและเลขานุการ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

 

ติดต่อเรา