ประชุมวิเคราะห์โครงการระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมวิเคราะห์โครงการระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสระขวัญ และกลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ ณ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก และโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

 

ติดต่อ สพป.สก.1